Jak dál? Návrhy řešení

 • Rozšířit možnost odvolávat se proti rozhodnutím exekutora, v případech, kdy to nyní nelze, například proti odmítnutí exekutora sloučit exekuce, které vede u stejného věřitele a dlužníka.

 • Snížit administrativní zátěž kladenou na zaměstnavatele osob v exekuci. Například sjednocením formy exekučních příkazů a omezením úkonů a údajů, které může exekutor po zaměstnavateli vyžadovat.

 • Místní příslušnost soudních exekutorů – aby exekutor byl vždy v místně příslušném kraji a aby ho volil exekuční soud, nikoli věřitel. Toto je zcela zásadní úprava exekučního řádu, bez které se exekuční prostředí v ČR nezlepší.

 • Změnit a zjednodušit systém výpočtu nezabavitelné částky a současně ji navýšit, aby nebyla nižší, než jsou příjmy z dávkového systému. Čili aby nedemotivovala k práci.

 • Zajistit, aby do dluhů nemohly padat děti – není možné, aby mladí lidé, kteří dosáhnou zletilosti, měly ihned jednu či více exekucí z doby, kdy byly nezletilé. Je třeba zákonná úprava do budoucna a je třeba vyřešit současné exekuce dětí.

 • Zjednodušit zastavení exekucí

  • V současné době jsou vedeny stovky tisíc exekučních řízení, které jsou zcela marné a které nelze zastavit, neboť o to nemají oprávnění zájem, popř. náklady na zastavení jsou vysoké a k zastavování proto mají všichni racionálně apatický přístup.

  • Zastavování ex lege v předem definovaných případech a vytvoření vyvratitelné domněnky nemajetnosti povinného.


 • Centralizace součinností

  • V případě mnohosti exekučních řízení vedených více exekučními orgány dochází k velkému zatížení součinnostních subjektů opakovanými dotazy (různý rozsah, různá forma).

  • Rozšíření centrální evidence exekucí o neveřejný rejstřík zájmových informací.


 • Zjednodušení srážek ze mzdy

  • minimální srážka se provede vždy,

  • zrušit přednostní pohledávky – zůstává pouze výživné,

  • zrušit třetinový systém – od mzdy se odečte jasná, fixní částka a zbytek se v určitém poměru rozdělí mezi věřitele a povinného,

  • větší míra individualizace tam, kde je věřitel či dlužník dbalý svých práv – možnost, aby soud v individuálních případech na návrh snížil či zvýšil prováděnou srážku.


 • Odbřemenění exekučního řízení

  • pro určité druhy procesních návrhů stanovit koncentrační hranici, tj. vést procesní strany k tomu, aby včas, úplně a pravdivě uvedly veškeré skutečnosti rozhodné pro určité druhy procesních návrhů stanovit podmínku úhrady poplatku.


 • Regulace inkasní činnosti

  • V ČR na rozdíl od většiny států západní Evropy chybí regulace inkasní činnosti (mimosoudní, resp. předsoudní inkaso pohledávek), což vede ke stavu vysoké míry neuspořádanosti, na které mohou profitovat nepoctivé inkasní subjekty.

  • regulace subjektů vykonávajících inkasní činnost (odbornost, zázemí, pojištění, etika).

  • regulace inkasní činnosti (etika, transparentnost, předvídatelné postupy).

  • inkasní činnost ze strany exekutorů = kvalitní inkaso = méně žalob (odbřemenění soudů od nesporné agendy).


 • Zrušení odpovědnosti za dluhy nezletilých dětí do 15 let a převedení jejich jistin dluhů rodičům a současně odepsání sankčních úroků.

 • Nejde jen o zrušení odpovědnosti nezletilých dětí do 15 let a převedení jejich jistin dluhů vzniklých nezaplacením pokut v dopravních prostředcích, ale zejména dluhů vzniklých nezaplacením poplatků za místní odpady.

 • Odepsání sankčních úroků u bagatelních úroků a minimalizaci dalších exekučních a právních nákladů.

 • Prověření exekučních kauz v souvislosti s neplatností rozhodčích doložek a jejich automatické zrušení bez dalších soudních procesů. Jsou již dostatečné precedenty.

 • Posílení kapacity a dostupnosti bezplatného dluhového poradenství a bezplatné právní pomoci a zajištění informovanosti obyvatel v této věci (se stěžejní rolí obcí).

 • Posílení boje proti stigmatizaci dlužníků.

 • Řešení existujících dluhů dětí, resp. mladých lidí, jejichž dluhy vznikly v dětském věku, včetně možnosti odpuštění dluhů (resp. jejich příslušenství), které vznikly u veřejnoprávních subjektů (stát, obce) či subjektů, v nichž mají veřejnoprávní subjekty většinovou majetkovou účast (typicky dopravní podniky).

 • Posílení regulace reklamy v oblasti etiky finančních institucí.

 • Posílení investic do finanční gramotnosti a edukace veřejnosti.

 • Důraz na jasný průkaz primární jistiny (stop přeprodávání dluhů).


Poslední změna: 25. červenec 2019 15:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám