Jak dál? Návrhy řešení

1. Koordinace a spolupráce odpovědných státních úřadů, organizací a sdružení; spolupráce na úrovni státní správa – samospráva: nutná podmínka pro zavádění a funkčnost strategických opatření státu pro úspěšný boj proti suchu


2. Legislativní opatření:

  • Schválení novely vodního zákona: prosazení znění, které umožní vyhlašovat nedostatek vody a na základě toho poté jednodušeji přijímat a realizovat konkrétní opatření

  • Schválení nové protierozní vyhlášky: položení důrazu na šetrnější zacházení se zemědělskou půdou, regulační nástroje pro odpovědnost zemědělců za stav podzemní vody, podporu zadržování vody v krajině atd.

  • Příprava ústavního zákona: definování vody jako klíčové strategické suroviny a poskytnutí náležité ústavní ochrany; ochrana vody jako nejvyšší veřejný zájem


3. Změna systému zemědělských dotací: omezení přímých plateb na plochu a finanční prostředky použít k podpoře mimoprodukčních funkcí půdy, silnější podpora živočišné výroby, budování remízků, střídání pěstovaných plodin


4. Posílení stávajících opatření v boji proti suchu: silnější podpora státu pro výstavbu nových vodních nádrží, rekonstrukci a obnovu zaniklých přehrad a rybníků; budování prohlubní, tůní; revitalizace vodních toků; úprava melioračních systémů k zadržování vody (mokřady)


5. Sjednotit pravidla a posílit odpovědnost vlastníků lesů v boji s kůrovcem: jiná pravidla platí pro národní parky, vojenské lesy, soukromé vlastníky; silnější podpora pro pestřejší složení lesů


6. Vzdělávání a informování odborné i široké veřejnosti o problematice sucha/hrozícího nedostatku vody/postupech a řešeních: na všech úrovních vzdělávacího systému navýšit předměty, studijní obory a semináře s tématy sucha a fungování vody v krajině; pro odbornou veřejnost vytvářet příležitosti vzdělávacích a informačních akcí, na kterých budou představovány příklady dobré praxe, postupů a řešení v boji proti suchu


7. Posilování mezinárodní spolupráce v boji proti suchu: aktivní kooperace a zapojení ČR do přípravy postupů a realizace řešení pro boj se suchem na mezinárodní/globální úrovniPoslední změna: 19. červenec 2019 11:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám