• Aktuality

Aktuality

3. února 2020

Přijďte s námi diskutovat o ZDRAVÍ: 11. února, Hradec Králové

Jak jsme na tom se zdravím? Jak nám alkohol ničí tělo? A co dělat proti nadváze a obezitě? Také o tom s Vámi budeme mluvit v Hradci Králové. Připravili jsme pro Vás veřejnou diskusi Univerzity Karlovy, hlavním tématem bude ALKOHOL A OBEZITA.


Těšit se můžete na tyto hlavní řečníky:

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor Univerzity Karlovy

Mgr. Adam Vojtěch, MHA, ministr zdravotnictví

prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.. děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové

prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., děkan Farmaceutické fakulty UK v HK

PhDr. Iva Málková, zakladatelka společnosti STOB

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., zástupce 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN.


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, od roku 1989 do roku 1998 působil v Ústa-vu lékařské chemie 1. lékařské fakulty UK. Atestoval se v oboru klinická biochemie, vnitřní lékařství a nefrologie. V roce 1996 se habilitoval a o pět let později byl jmenován profesorem Univerzity Karlovy v oboru lékařská chemie a biochemie. Od roku 1999 je přednostou Ústavu lékařské biochemie a labora-torní diagnostiky 1. LF UK a VFN. V letech 2005-2012 byl děkanem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Je členem Učené společnosti České republiky, České lékařské akademie, Academia Europea, vědeckých rad Masarykovy univerzity, Vysoké školy ekonomické v Praze, Agentury pro zdravotnický výzkum Minis-terstva zdravotnictví ČR. Zasedá v řadě redakčních rad, výborech, národních i mezinárodních odborných společnostech.

Od února 2014 působí ve funkci rektora Univerzity Karlovy, svého druhého funkčního období se ujal letos v únoru.

Rád odpočívá nad dobrou knihou, vařením pro přátele nebo cestováním po českých hradech a zámcích.


Prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.

Narodil se 19. 5. 1958 v Brně. Maturoval na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové a v roce 1983 absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, obor všeobecné lékařství. Postupně získal atestace v oboru chirurgie a kardiochirurgie. Postgraduální doktorské studium úspěšně ukončil v roce 1998. Habilitační práci v oboru kardiochirurgie úspěšně obhájil v roce 2006. Tato práce byla v témže roce vydána jako monografie „Intraaortální balónková kontrapulzace“ v nakladatelství Grada Publishing-Avicenum. Profesorem v oboru kardiochirurgie byl jmenován v roce 2014.

Po promoci nastoupil prof. Manďák do Fakultní nemocnice Hradec Králové jako sekundární lékař na chirurgickou kliniku. V roce 1985 přešel na nově vzniklou kliniku kardiochirurgickou, na které působí dodnes. Zabývá se kardiochirurgií dospělých, především ischemickou chorobou srdeční. Vědecká činnost je zaměřena především na vliv mimotělního oběhu na organismus. Je členem několika odborných společností, mimo jiné Evropské společnosti pro srdeční a hrudní chirurgii.

V roce 2001 začal prof. Manďák působit na hradecké lékařské fakultě jako učitel na katedře chirurgie, od roku 2011 pak ve funkci zástupce vedoucího katedry a 1. 1. 2017 byl na základě výsledku konkurzu jmenován vedoucím katedry chirurgie. Od roku 2016 je také členem Komise pro vědu a výzkum, poradního orgánu ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové.

V roce 2015 byl jmenován proděkanem pro výuku všeobecného lékařství (4. – 6. r.) a výuku bakalářských oborů.

Od roku 2018 je děkanem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.


Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

V roce 1999 absolvoval magisterské studium Farmacie na FaF UK (Mgr.), v roce 2003 dokončil doktorské studium v oboru Farmakologie a toxikologie na FaF UK (PharmDr., Ph.D.), v letech 2003 – 2004 absolvoval postdoktorandskou stáž v Laboratory for Physiology, Institute for Cardiovascular Research, Free University Amsterdam, Nizozemí.

Od r. 2004 působí jako učitel Farmaceutické fakulty UK, nejprve jako odborný asistent, od r. 2009 jako docent, a od r. 2017 jako profesor na katedře biochemických věd FaF UK. V období 2006-2014 zastával roli zástupce vedoucího katedry. V letech 2010-2014 byl proděkanem pro vědeckou činnost. Ve funkci děkana Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové působí od r. 2014.

V pedagogické oblasti garantuje a přednáší předmět Molekulární biologie magisterského a bakalářského studia programů Farmacie a Zdravotnická bioanalytika na FaF UK, dále přednáší Obecnou biochemii a Patobiochemii.

Ve vědecké sféře se věnuje kardiovaskulární molekulární biologii, in vitro modelům patologických stavů, kardiotoxicitě léčiv a dalších xenobiotik, studiu role různých isoforem topoisomerasy II v protinádorovém a kardiotoxickém působení léčiv, významu iontů přechodných kovů v různých patologických stavech, studiu nových potenciálních kardioprotektivních a protinádorových léčiv. Je vedoucím Výzkumné skupiny molekulární a buněčné toxikologie. Je autorem více než 80 publikací v mezinárodních recenzovaných časopisech (H-index dle Web of Science: 26). Byl a stále je řešitelem řady grantových projektů (mj. GAČR, UNCE) a získal několik vědeckých ocenění, je členem řady odborných a profesních společností.


Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

Narodil se 2. října 1986 v Českých Budějovicích. Dne 13. prosince 2017 byl prezidentem republiky jmenován ministrem zdravotnictví ČR.

Vystudoval právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na téže univerzitě absolvoval i mediální studia na Fakultě sociálních věd. V roce 2018 získal titul Master of Healthcare Administration na pražském Advance Healthcare Management Institute.

Po ukončení vysokoškolských studií působil jako právník ve společnosti MAFRA. V období 2014–2017 byl tajemníkem ministra financí pro oblast zdravotnictví. V říjnu 2017 byl zvolen poslancem v Jihočeském kraji jako nestraník za hnutí ANO.

Od roku 2016 byl členem správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny a od roku 2015 také členem dozorčí rady České průmyslové zdravotní pojišťovny, obojí do zvolení nových zástupců do orgánů zdravotních pojišťoven v únoru 2018.

Vedle své funkce ministra zdravotnictví a poslance PČR je Adam Vojtěch v současnosti pouze členem dozorčí rady Randovy nadace při Spolku českých právníků Všehrd.

V minulosti působil jako člen představenstva společnosti THERMAL-F, a. s., předseda dozorčí rady Státní tiskárny cenin a místopředseda představenstva společnosti PRISKO a.s. Angažoval se rovněž ve Spolku českých právníků Všehrd, jehož byl v letech 2010–2012 starostou.

Adam Vojtěch mluví anglicky, německy a španělsky. Největším z jeho koníčků je hudba – skládá, zpívá a hraje na klavír.


Prof. MUDr. Štěpán Svačina DrSc.

Absolvoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze v roce 1978. Do ledna 1981 asistentem Fyziologického ústavu FVL UK, od února 1981 až doposud pracuje na III. interní klinice VFN a 1. LF UK jako sekundární lékař (1981), odborný asistent (1989), docent (1992) a profesor (2002), od roku 1992 vedoucí oddělení, od roku 2001 do 2019jako přednosta kliniky. V letech 1993–1999 vykonával dále funkci proděkana fakulty a od roku 1999 do roku 2005 děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se zejména problematikou diabetologie, obezitologie, intenzivní péče, klinické výživy a lékařské informatiky. Řeší a řešil mnoho grantových projektů IGA, MŠMT, mimo jiné také 2 projekty Evropské unie – CLINICIP a Health+. Publikoval přes 400 prací, z monografií například: Hypertenze při obezitě a diabetu, Obezita a diabetes, Prevence diabetu (2. vydání), Metabolický syndrom (3. vydání), Metabolické účinky psychofarmak, Internet a medicína, Lékařská informatika, Dietologický slovník, Klinická dietologie, Obezitologie a teorie metabolického syndromu, Léčba obézního diabetika, Antidiabetika – historie, současnost a budoucnos, Jsou metabolická onemocnění příčinou všech nemocí? a další. Podílel se na vydání velké učebnice Diabetologie (Škrha a kol., Galén), Dietologie (Current media 2017) a publikace Parenterální a enterální výživa (Mladá Fronta 2009, 2014). Je hlavním autorem publikací Klinická dietologie (Grada 2008), Poruchy metabolismu a výživy (Galén 2012). Je jedním ze spoluautorů, resp. autorem knih úvah a fejetonů Věřte své inteligenci – pomáhá to, Kolébka české medicíny, O duši lékaře, O duši medika, O medicíně a naší době, Lidé univerzity Karlovy k výročí Karla IV. Je členem redakčních rad Časopisu lékařů českých a Vnitřního lékařství. Od roku 2007 je členem předsednictva České lékařské společnosti JEP a od ledna 2015 převzal po prof. Blahošovi funkci předsedy České lékařské společnosti JEP. 12 let byl členem vědecké rady ČVUT.Je předsedou oborové rady PhD. Biomedicínská informatika. Je předsedou vědecké rady Ministerstva zdravotnictví ČR.


PhDr. Iva Málková

V roce 1978 absolvovala studium psychologie na Filosofické fakultě. Již 40 let se věnuje problematice obezity. V r. 1990 založila společnost STOB (STop OBezitě). Metodika vycházející z kognitivně-behaviorální psychoterapie byla úspěšně ověřena na desítkách tisíc klientů jak ve skupinových kurzech zdravého hubnutí, tak pomocí knih, svépomocných manuálů a dalších praktických pomůcek. Efektivním nástrojem k zvyšování nutriční gramotnosti a k prevenci a terapii nadváhy jsou také webové stránky www.stob.cz a komunitní web www.stobklub.cz. Díky psychologickému přístupu se STOB zabývá nejen tím, co jíme, ale také proč jíme a jak jíme. Vzhledem k práci s myšlenkami a emocemi se mění postupně nevhodné stravovací a pohybové návyky tak, že přivedou většinu lidí s kily navíc nejen k trvalým váhovým úbytkům, ale i ke zvýšení kvality života a k tomu, aby jídlo bylo radostí a ne starostí.Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám