• Aktuality

Aktuality

11. ledna 2021

Medici PRO Očkování trpělivě bojují s dezinformacemi

Cena Miloslava Petruska za významné přispění k veřejné propagaci a utváření pozitivního obrazu Univerzity Karlovy a její 2. lékařské fakulty byla v závěru roku 2020 udělena projektu s názvem Medici PRO Očkování (psáno skutečně přesně takto - pozn. red.). Osvětová iniciativa přispívá k celospolečenské informovanosti a upozorňuje na nebezpečí spojená s šířením nepravdivých zpráv o očkování.Projekt Medici PRO Očkování, u jehož zrodu stáli studenti a zástupci akademického senátu 2. lékařské fakulty UK, na sebe poprvé upozornil v červnu 2019. Byl tehdy reakcí na situaci kolem odmítání vakcinace proti infekčním nemocem. Jen o pár týdnů dříve vyhodnotila Světová zdravotnická organizace (WHO) situaci s klesající proočkovaností za natolik závažnou, že ji zařadila na seznam deseti nejvýznamnějších světových hrozeb pro veřejné zdraví. A to společně s riziky, jakými jsou ebola, nedostupná primární péče v rozvojových zemích či nárůst rezistence bakterií na antibiotika.


Snižující se proočkovanost populace a s tím související nárůst závažných infekčních onemocnění, proti kterým očkování chrání, rozhodně netrápí jen země třetího světa. Bohužel, trvale se týká i Česka. S vědomím toho projekt osobně zaštítila řada osobností. Byl mezi nimi například profesor Roman Prymula, tehdejší náměstek ministerstva zdravotnictví, lékař Milan Trojánek, infektolog Nemocnice Na Bulovce a předseda akademického senátu 2. LF UK, nebo producentka Olga Menzelová. Kromě toho iniciativa pravidelně spolupracuje i s Odbornou společností praktických dětských lékařů.


Více o projektu a jeho úkolech a taky o tom, zda a jak se dá bojovat proti nejčastějším mýtům a polopravdám kolujícím o očkování společností, si magazín Forum povídal s Tomášem Jelínkem, studentem 5. ročníku všeobecného lékařství na 2. lékařské fakultě UK a s Karolínou Hájkovou, absolventkou oboru Marketingová komunikace a PR a studentkou Strategické komunikace na Fakultě sociálních věd UK.


Karolíno a Tomáši, s rozbíhající se vakcinací proti covidu získává iniciativa Medici PRO Očkování konkrétnější úkoly a cíl. Vidíte to tak?


Stejně jako v začátcích projektu i dnes zůstává náš cíl stejný. S ohledem na dlouhodobě klesající proočkovanost - a naopak rostoucí protiočkovací tendence ve společnosti - vnímáme jako důležité zvýšit povědomí o důležitosti očkování u široké veřejnosti. Je ale pravda, že současná koronavirová pandemie si vyžádala naše zvýšení pozornosti právě na tuto infekci a současně obecně zvýraznila problém dezinformací a mýtů v medicíně. Stále se však věnujeme i jiným očkováním.


Například ve formě videosérie ukazujeme onemocnění, jakými jsou například spalničky nebo černý kašel, proti nimž vakcíny přinášejí ochranu. Zároveň se i nadále věnujeme obecným tématům zabývajícím se problematikou očkování nebo imunity - jako je například kolektivní imunita. Jsme přesvědčeni, že je důležité vysvětlit lidem základní principy fungování naší imunity způsobem, jemuž porozumí každý, aby následně pochopili i význam a přínos očkování.


Jaká je aktuální situace se spalničkami dnes, případně co jim konkuruje?


Proočkovanost proti spalničkám v posledních deseti letech setrvale klesá a současně se zvyšuje počet výskytů tohoto nebezpečného onemocnění. Podobně je tomu rovněž u černého kašle. Tato situace se bohužel příliš nezměnila a je důležité na tuto hrozbu upozorňovat i nadále. Obzvláště pak nyní, kdy problémy způsobené koronavirem znatelně zastínily všechna ostatní infekční onemocnění. Ta nicméně nijak nevymizela a je potřeba je i přes sníženou pozornost společnosti nepodceňovat a opakovaně zdůrazňovat důležitost očkování proti nim.


V Česku jsou děti povinně očkovány nejen proti spalničkám a příušnicím, do dvou let je „nemine“ hexavakcína.  Pak je tu nebezpečí způsobené pneumokokem, přidal se SARS a možná další... Není těch očkování na jednoho člověka „trochu moc“?


V první řadě je důležité zmínit, že potřeba očkování odráží rizika daných onemocnění a aktuální epidemiologickou situaci, tudíž snahou prevence proti nim je naopak očkované osoby chránit. V rámci očkovacího kalendáře povinného u dětí jsou takzvaná pravidelná očkování, jejichž četnost dle současných výzkumů nijak negativně neovlivňuje očkované jedince. Naopak sdružení jednotlivých očkování dohromady, jako tomu je například v případě hexavakcíny (zahrnuje očkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli, hepatitidě B, haemophilus influenzae a dětské obrně - pozn. red.), značně snižuje nepříjemnost očkování u dětí, kdy místo šesti vpichů jehlou stačí jen jeden.


Vedle těchto povinných „pravidelných” očkování jsou ještě očkování nepovinná, mezi něž patří například očkování proti pneumokokům, chřipce nebo lidským papilomavirům. Ta se nicméně očkují každé zvlášť v konkrétním věku. Očkování proti onemocnění covid-19 v tuto chvíli zatím není povolené u dětí - z důvodu teprve probíhajících studií. Dá se nicméně očekávat, že v blízké době bude u dětí také doporučováno. Není však žádný důvod se obávat, že by toto očkování navíc mělo představovat jakoukoliv přílišnou zátěž pro organismus a jeho imunitní systém.


Podařilo se vám pro projekt získat i další lékařské fakulty, jak bylo v plánu?


Zapojení dalších lékařských fakult bylo primárně zamýšleno s cílem rozšířit geograficky i časově naše přednášky na středních školách. Ty aktuálně není možné uskutečňovat, a proto není zapojování dalších fakult prioritou. Neznamená to však, že nejsme otevřeni pomoci či spolupráci i v rámci našich dalších aktivit.


Promiňte, ale když laickou veřejnost o vhodnosti očkování nepřesvědčí „kapacity“, opravdu to mohou dokázat medici?


Myslíme si, že v otázkách edukace, vyvracení dezinformací a uklidňování lidí v rámci očkování je kromě odbornosti, kterou kapacity bezesporu mají, potřeba také vhodná komunikace. Lékaři i lékařští výzkumníci nejsou našimi konkurenty a neradi bychom vzbuzovali pocit, že si myslíme, že naše činnost je lepší než jejich. Náš projekt staví na premise, že studenti medicíny jsou pomyslným mostem mezi laickou a odbornou veřejností. Oproti lékařům máme my, medici, více času, který můžeme vysvětlování věnovat, aniž by nám hrozilo vytvoření dlouhé fronty v čekárně.


Ano, asi nezasáhneme celou populaci a ani všechny nepřesvědčíme, že vědecké poznatky a výzkumy jasně hovoří ku prospěchu vakcín, ale myslíme si, že dokážeme srozumitelně, lidsky a trpělivě zodpovídat dotazy laické veřejnosti a tvořit tak protiargumenty k dezinformačním narativům.Jakým jiným „jazykem“ komunikujete než vláda nebo odborníci?


Každý jednotlivý odborník i vládní představitel komunikuje jinak, nelze tedy odpovědět univerzálně. Například ale pro naši práci nevyužíváme pouze osobní setkání a klasická média, ale i sociální sítě, kde můžeme reagovat konkrétními odkazy a materiály. Zároveň se právě na sociálních médiích často šíří dezinformace, které mají na proočkovanost populace extrémní vliv. Díky tomu máme přehled o nejnovějších dezinformacích a můžeme na ně reagovat velmi rychle.


Díky spolupráci se studenty oboru Marketingová komunikace a PR na FSV UK jsme navíc získali poznatky o efektivní komunikaci, jež často lékaři nebo výzkumníci neznají a nechtěně kvůli tomu vliv některých mýtů paradoxně podpoří. Poměrně častým jevem je například opakování mýtů, příliš racionální a odborné vysvětlování nebo špatné grafické zpracování. Všechny tyto tři nešvary byly vidět v inzerci ministerstva zdravotnictví (na obrázku níže), která měla vakcínu představit. Přestože by se pravděpodobně lékařské kapacity shodly, že je fakticky správná, komunikačně vhodně provedena nebyla.


Podle výzkumu agentury Behavio paradoxně vyvolávala ve 36 procentech lidí pocity nedůvěry. Naše taktika je používat jazyk široké veřejnosti, přirovnání procesů a vědeckých poznatků k činnostem z běžného života a složitější informace vizualizovat za pomoci barevných infografik a videí.


Prozradíte, jaké jsou nejčastější mýty a polopravdy o očkování?


Víte, naší strategií je mýty vůbec neopakovat. Čím více se opakují, tím více se šíří. Účinně se mýty často dají vyvracet i bez jejich zmínění, o což se snažíme v rámci naší série videí Medici reagují, která je k vidění například na našem Youtube kanále a sociálních sítích.


Pokud se tedy nebudete zlobit, zmíníme pouze ten nejznámější a nejrozšířenější mýtus. Upzorňujeme, že se jedná o mnohokrát vyvrácený mýtus, který spojoval vakcíny se způsobeným autismem. Mezi očkováním a autismem neexistuje žádná příčinná souvislost. Autismus se pouze prvně výrazně projevuje v době, kdy jsou malé děti nejvíce očkovány. Jedná se tedy pouze o časový souběh dvou nezávislých proměnných - prvních projevů autismu a rozsáhlejší vakcinace. Ukázalo to mnoho výzkumů a srovnávacích metaanalýz, jež dohromady testovaly více než čtrnáct milionů jedinců; přesto je mýtus stále tradován.


Jak se dělá osvěta v čase pandemie, je to nyní složitější?


V jistém slova smyslu ano, v jiném zase nikoliv. Omezilo se osobní setkávání; nemůžeme se věnovat přednáškám na školách a medici více času věnují práci v nemocnicích. Více jsme se tak začali věnovat osvětě za pomoci webu a sociálních sítích.


Pandemie ukázala, jak pouhá jedna nemoc dokáže omezit naše životy a pokud bude nadále docházet k neočkování dětí, tak se vrátí mnoho dalších nemocí, které by tu už být nemusely. Zároveň si díky pandemii mnoho lidí uvědomilo, s jak silným nepřítelem ve formě dezinformací se zdravotnictví potýká. Z těchto důvodů se ukazuje osvěta v oblasti očkování jako klíčová a my se k ní snažíme přispět pandemii navzdory.Jak se díváte na případnou povinnost očkování pro řešení současné pandemie?


V první řadě je důležité upozornit, že povinné očkování - odborně nazývané „pravidelné očkování“ -, není možné vyžadovat od dospělé populace. Pravidelné očkování se v České republice týká pouze dětí. Vzhledem k tomu, že nutná je proočkovanost především dospělé populace a rizikových osob, není příliš pravděpodobné, že by očkování proti nemoci covid-19 bylo v budoucnu „povinné“.


Místo rozkazů a restrikcí bychom se zaměřili na lepší pozitivní motivaci, informovanost a vzdělávání občanů. Za naši organizaci se shodujeme, že očkování je lepší vnímat jako pomoc slabším a nemocným a jako ochranu nejen sebe samého než jako povinnost.


Představte, prosím, současné „složení“ iniciativy Medici PRO Očkování.


Iniciativa vzniklá v květnu 2019 z práce studentů 2. LF UK se rozrostla v mezifakultní spolupráci se studenty FSV UK, konkrétně oboru Marketingová komunikace a PR. Garantem projektu je doktor Milan Trojánek, jenž stál u vzniku iniciativy. Další významnou roli má docentka Denisa Hejlová, která se zabývá komunikační stránkou projektu. Oba zmínění naši práci konzultují, ale veškerou zodpovědnost za naše materiály a projekty přebíráme my, studenti.


Zdroj: ukforum.cz Foto: Medici PRO Očkování

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám