Názory osobností

JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c., předseda Ústavního soudu


„Projekt „Česko! A jak dál?“ pořádaný mojí Alma mater – Univerzitou Karlovou považuji za unikátní pokus bilancování naší současnosti, který má šanci cestou věcného diskursu vedeného z nejrůznějších úhlů pohledu nastínit možné trajektorie naší nejbližší budoucnosti. Projektu i univerzitě přeji skvělou budoucnost.“


prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., rektor Univerzity Palackého v Olomouci


"Jsem moc rád, že univerzity v České republice se stále intenzívněji zapojují do veřejné diskuse týkající se současných i budoucích výzev a závažných společenských otázek. Univerzita Palackého již několik let provozuje tzv. Občanskou univerzitu založenou na odborné debatě s občany v místě jejich bydliště. Projekt Karlovy Univerzity je vystavěn trochu odlišně, avšak sleduje stejné cíle - osvětu, vzdělání, objektivní informovanost, kultivaci diskuse ve veřejném prostoru. Česká republika již několik let stojí na křižovatce a neví kudy se vydat dál. A právě podobné projekty mohou pomoci nasměrovat naši zemi do budoucnosti."


Ing. Robert Plaga, Ph.D., ministr školství, mládeže a tělovýchovy


„Každá iniciativa, která má zájem a cíl přispět k pozitivní proměně budoucího vzdělávání, má smysl. Na ministerstvu školství v současné době řešíme Strategii vzdělávací politiky do roku 2030+, jejímž cílem je aktivně reagovat na dynamický vývoj společnosti, technologií a především obsahu a forem vzdělávání pro budoucnost. Projekt Česko! A jak dál? je dalším smysluplným příspěvkem k veřejné debatě o směřování české vzdělávací soustavy, a proto jsem se rozhodl jej podpořit.“


Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D., vedoucí komunikace EDUin


“Univerzity byly v minulosti pomyslnými chrámy poznání. Shromažďovaly a koncentrovaly vědění mezi svými zdmi. Dosáhnout na něj bylo velkým privilegiem.

I v tomto ohledu se svět změnil. Univerzity by měly být vhodným způsobem otevřeny celé společnosti a koncentrované poznání jí aktivně, adekvátně rychlosti digitálního věku, předávat. Měly by být hlavní společenskou hybnou silou pro hledání řešení historicky unikátní proměnlivosti podmínek, v nichž jako jedinci i společnost existujeme. Měly by jednak určovat kurz a zároveň udržovat vysoký hodnotový standard. Tento projekt naznačuje, že Univerzita Karlova minimálně v prvním ohledu takovou ambici má. Rád přispěji k jejímu naplnění, půjde-li ruku v ruce s druhým, neméně důležitým úkolem. Pevně doufám, že sledujeme společný cíl.”


Mgr. Daniel Pražák, student Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy


„Každá příležitost, kdy se mluví o vzdělávání na základě faktů a dat, je důvodem k radosti. S radostí jsem se tedy připojil k projektu ČESKO! A JAK DÁL? v rámci setkání, které se konalo na půdě univerzity. Cestou k efektivní změně je bezpochyby spolupráce rozličných aktérů a toto setkání, kde se sešli zástupci ministerstva, univerzity, pedagogického terénu a profesních organizací a asociací, tomu odpovídalo.“


Mgr. Zdeněk Jahoda, zástupce ředitele školy, ZŠ Stará Boleslav


„Žijeme v době velkých společenských změn, které si žádají zásadní proměnu vzdělávání budoucí generace. To co bylo aktuální a důležité před deseti lety je dnes nepodstatné a zbytečné. Jedním ze základních předpokladů budoucí prosperity naší země je kvalitní školství, které dokáže pružně reagovat na společenskou poptávku. Máme před sebou řadu témat, na něž se musíme společně snažit hledat odpovědi – kurikulární reforma (především razantní redukce učiva), další vzdělávání a profesní růst učitelů, zavádění nových efektivních metod do výuky, důraz na klíčové kompetence, otázka víceletých gymnázií a s ní úzce související práce s nadanými žáky, samozřejmě inkluze a mnoho dalších. Je důležité, aby se do diskuse zapojili nejen politici a akademická obec, ale i učitelé z praxe a široká veřejnost. Proto vnímám projekt „Česko! A jak dál?“ jako zajímavou možnost otevřít tolik potřebnou diskusi.“


prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., prorektor pro vnější vztahy Univerzity Karlovy, ředitel Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty UK


„Málokdy se naskytne tak vynikající možnost na chvíli se zastavit a rekapitulovat, co se v naší zemi povedlo a kde bychom mohli být lepší. Třicet let od uplynutí Sametové revoluce jí rozhodně je. Jsem osobně velice rád, že je to právě Univerzita Karlova, jedna z nejvýznamnějších vědeckých institucí naší země, která se této nelehké role ujala.

Projekt Česko! Jak dál? představuje vynikající mezioborovou platformu pro diskusi závažných společenských problémů a výzev, které musíme řešit. Nejen to, tento projekt má ambici zamýšlet se nad budoucím vývojem světa, postavení naší země a zásadní role společenskovědního bádání v něm. Není pochyb, že je to právě věda a vědecké poznání, které jsou a budou ještě více naprosto zásadní pro to, abychom uspěli a pečovali o prosperující společnost a svět, ve kterém chceme žít.“


PhDr. Iva Málková, zakladatelka společnosti STOB

„Je výborné, že Univerzita Karlova se zabývá důležitými tématy, a to formou odborných diskusí s veřejností. Každá iniciativa, která přispěje k řešení závažných témat, jako je v r. 2020 zdravý životní styl, je velmi důležitá. Proto moc vítám, že Projekt Česko! A jak dál? se zabývá i problémy jako je alkohol a obezita. Nadšení pro terapii obezity jsem získala před více než 40 lety při studiu psychologie na této univerzitě a přivítala jsem, že ve spolupráci s odborníky z Univerzity se toto téma zase otevřelo.“prof. Ing. Michal Mejstřík CSc., Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy


„Působím na Univerzitě Karlově od roku 1990 (nejprve na CERGE, poté od roku 1993 na Institutu ekonomických studií IES FSV UK, řadu let jako ředitel) a vždy jsem byl přesvědčen, že dobrá teorie a její uplatňování při analýze dat prospívá praktickému rozhodování (facts based decision making).

Zatímco v oblasti teorie a empirického testování včetně umělé inteligence (AI) se ekonomie na UK vyhoupla do první světové stovky, praktické uplatňování "facts based decision making" ve veřejné sféře hluboce zaostává.

Poslední projekt Univerzity Karlovy vedený jejím rektorem prof. Zimou je pokusem, jak řadu teoretických závěrů ověřit a prosadit v praxi. Proto mu fandím.“


Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D., klimatolog a spoluautor systému Intersucho


„Do projektu jsem se zapojil, jelikož náš Ústav výzkumu globální změny AV ČR se dlouhodobě zabývá změnou klimatu. Zároveň se specializujeme právě na výzkum sucha, což přesně zapadá do jedné z problematik řešené v rámci projektu "Česko! A jak dál?". Jde o problematiku, která nás v posledních letech výrazně trápí, a dopady dlouhých epizod sucha pociťujeme na vlastní kůži. Problémy mají nejen zemědělci, ale například se nám snižují zásoby disponibilní vody. Je tedy nutné spojit síly jak na vědecké úrovni, tak začít výrazně spolupracovat skrz státní správu a navrhovat takové řešení, které budou ku prospěch věci. Tedy adaptační řešení, které nebudou nepromyšlené, ale naopak dostatečně razantní a včasná. To by měl být jeden z cílů takovéto spolupráce.“


Ing. Andrej Babiš, předseda vlády ČR


„Česká republika je určitě krásná a prosperující země. Jsem proto rád, že Univerzita Karlova uskutečňuje tento výborný projekt, který nám dává příležitost zabývat se nejen našimi aktuálními problémy, ale současně se podívat i do budoucnosti. Každá úspěšná země totiž potřebuje nějakou vizi, na které se její společnost shodne a jíž se snaží naplnit. Navíc mě jako premiéra těší, že témata, kterým se projekt věnuje v letošním roce, tedy řešení dluhů a exekucí, sucho, zdraví, bezpečnost, kvalita potravin či vzdělávání, jsou současně i našimi vládními prioritami.


Měl jsem osobně příležitost účastnit se v Plzni diskuse na téma bezpečnosti, která se dotýká každého občana a pro vládu je samozřejmě jednou z priorit. Zajímají nás ale i další témata projektu, třeba problém exekucí a dluhů. Právě naše vláda totiž navrhla zvýšení nezabavitelných částek dlužníků. A schválili jsme i návrh novely exekučního řádu, který po několikaleté přípravě činí řízení efektivnější. Taky jsme podpořili poslanecký návrh novely občanského zákoníku, který má skoncovat se zadlužením nezletilých, a schválili jsme návrh novely insolvenčního zákona, který má ochránit mladistvé dlužníky.


Velmi se proto těším na spolupráci s Univerzitou Karlovou na dalších tématech. Jsou pro nás všechny výzvou a jejich řešení je předpokladem úspěšného rozvoje naší společnosti. Určitě bude zajímavá diskuse o boji se suchem, kde jsme přijali řadu opatření na zadržení vody, např. výstavbou vodních děl. Také realizujeme program Dešťovka a pokračujeme ve snižování emisí skleníkových plynů. A další naší prioritou samozřejmě zůstává i kvalita potravin. Poslali jsme proto do parlamentu novelu zákona o potravinách, která řeší nepřijatelnou dvojí kvalitu potravin. Uvítám ale samozřejmě i diskusi o dalších tématech a názorech poskytujících vládě důležitou zpětnou vazbu od odborné i laické veřejnosti. I proto je váš projekt Česko! A jak dál? tak důležitý i pro naši vládu.“


Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí


„Do projektu „Česko! A jak dál?“ jsem se rád zapojil, protože jsem přesvědčen o tom, že součástí mé práce je nejen setkávání a vysvětlování aktuálních návrhů, ale také hluboká diskuze a inspirace při hledání těch nejlepších řešení pro naši společnou budoucnost. A setkávání a diskuze s lidmi z akademické sféry, která je důležitým partnerem každé vlády, mě obzvlášť těší, protože akademici jsou lidé, kteří nabízí pomoc a navrhují řešení. Neméně důležité je i to, že debaty se vedou po celé České republice, tedy ve všech jejích regionech, protože společnost trápí stejné věci po celé zemi, nejen v jejím správním centru.“


Ing. Radek Hábl, Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR


„Zapojení Univerzity Karlovy do řešení aktuálních společenských problémů velmi vítám a oceňuji, neboť její znalostní a odborný potenciál je ohromný. Renomé Univerzity může také odblokovat nejednu překážku v implementaci vhodných řešení a tím akcelerovat pozitivní změny ve společnosti. Jsem rád, že toho mohu být součástí a věřím, že směr, který byl nastolen, bude pokračovat i v budoucnu.“MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina


„Vzájemná spolupráce samosprávy, podnikatelského prostředí a akademické sféry je to, co při realizaci konkrétních opatření a projektů zatím chybí.


Karlova univerzita, pan rektor Tomáš Zima i projekt ČESKO! A JAK DÁL? proto mají moji plnou podporu. Zvolená témata si zaslouží pozornost a jsem přesvědčen, že debaty mohou přispět při hledání cest k řešení celospolečenských potíží.“Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje


„Projekt Česko a jak dál přišel ve svém úvodu do Ústeckého kraje s velmi aktuálním tématem a tím jsou exekuce. Není bohužel tajemstvím, že řadu obyvatel našeho kraje trápí právě tyto finanční problémy. Historicky jde nejen o skladbu obyvatel v některých částech regionu, ale i o nedostatečnou výchovu v rodině právě v tomto směru. Získat dnes finanční půjčku je velmi jednoduché, řada dětí ale už vidí špatný vzor u svých příbuzných a do tohoto kolotoče pak bez problémů rychle spadne také. A protože se i Ústecký kraj snaží v rámci svých možností zamezit, aby počet exekucí stoupal a došlo i k úpravě legislativy, jsem rád, že se v krajském městě uskutečnila osvětová akce k tomuto tématu i beseda se zajímavými odborníky. Pokud dokážeme společně všechnu teorii a dobré nápady uvést do praxe, může to dalším generacím velmi pomoct.“


JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna


„Naše společnost se neustále mění a čelí výzvám a potížím, na které je potřeba reagovat. Jsou jimi například problematika obchodu s chudobou, proměny vzdělávacího systému nebo sucho, které trápí většinu České republiky. Proto velmi vítám iniciativu Univerzity Karlovy a jejího projektu „ČESKO! A JAK DÁL?“, který se těmto tématům věnuje. Na společných diskuzích s odborníky můžeme problémy pojmenovat, zjistit o nich více, utvořit si svůj názor a také se aktivně zapojit do jejich řešení.“Dott. Karolína Kottová, vedoucí politické sekce, Zastoupení Evropské komise v České republice


“Jsem moc ráda, že jsem se mohla účastnit debaty o roli Česka v Evropě a ve světě. Univerzity, jejich studenti a pedagogové, mohou velkou měrou přispět k nárůstu zájmu široké veřejnosti a mladých lidí zejména o prostor, ve kterém se Česko nachází, tedy o prostor společné Evropy. Česko a my Češi jsme součástí Evropské unie a můžeme se podílet na jejím budoucí směřování. Proto jsou projekty jako “Česko! A jak dál?” skvělou iniciativou.”


Ing. Tomáš Prouza, MBA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, zakladatel spolku Moje Evropa


„Po sametové revoluci mělo Česko jasnou představu: chtěli jsme do Evropské unie i do NATO. Chtěli jsme lepší školství a svobodnější ekonomiku. Splnili jsme si to, ale záhy přišlo zvláštní období, které stále trvá. Přišla doba, kdy cíle přestaly být jednoznačné, nálady ve společnosti se rychle měnily a žádný z politiků nedokázal otočit kormidlem tak, aby bylo jasné, kterým směrem je potřeba se vydat.


Pro budoucnost mladé generace, ale i celého Česka, je proto zásadní nadějí, že debaty o jejich budoucím směřování už nepřísluší jen politikům, ale vstupují do nich odborníci.


Projekt „Česko! A jak dál?“ má nesmírný význam ve dvou hlavních ohledech. Zaprvé – zapojuje přední české odborníky do debat o klíčových problémech, kterým čelíme nebo budeme čelit. Dává prostor různým názorům a neomezuje uvažování účastníků jedním volebním cyklem. Zadruhé umí zaujmout veřejnost – řeší jejich skutečné problémy a o možných cestách vpřed umí mluvit bez nudného politického žargonu.


Jinými slovy – Česko! A jak dál? přispívá k tomu, aby Češi nerezignovali a nedívali se do minulosti, ale aby měli chuť vytvářet něco nového. A aby o tom spolu uměli diskutovat, protože poslední dobou se zdá, že jsme o tuto schopnost málem přišli…“


Ing. Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí


„Projekt Univerzity Karlovy „Česko! A jak dál?“ považuji za více než přínosný. Zprostředkování setkání zástupců vědecké obce a odborníků napříč státní správou s veřejností je zejména u aktuálních témat mimořádně důležité, prezentace problematiky a odborných stanovisek a na ni navazující otevřená a neformální diskuse je podnětné pro všechny zúčastněné, jedná se o cennou zpětnou vazbu. Velmi rád jsem se účastnil diskuse s tématem sucha, což je problematika, která se týká celého Česka, a je to nepochybně největší výzva v současnosti a zejména do budoucnosti, takže zařazení tohoto tématu do projektu Univerzity Karlovy je jednoznačně správné. Potěšilo mě, že veřejnost velmi dobře zná celou řadu kroků, které resort životního prostředí realizuje jak v oblasti předcházení suchu, tak i v oblasti řešení následků sucha, ať už se jedná o opatření legislativní povahy či rozsáhlou dotační podporu z národních a evropských prostředků.“
Poslední změna: 9. březen 2020 14:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám